NT อำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการโทรคมนาคม ประเภทต่าง ๆ หลายช่องทาง ดังนี้
ตัดยอดชำระทันที (แบบ Online)
ตัดยอดชำระ 2 วันทำการ
1.
ชำระค่าใช้บริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT (เดิม) และ ศูนย์บริการลูกค้า TOT (เดิม)
ชำระด้วยเงินสด
ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม "A/C Payee Only" สั่งจ่าย “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)”
โดยลงวันที่สั่งจ่ายในวันชำระเงินหรือลงวันที่สั่งจ่ายก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 15 วัน
ชำระด้วยบัตรเครดิต ณ สำนักงานบริการลูกค้า NT ที่มีสัญลักษณ์รับบัตรเครดิต
2.
ชำระทางอินเทอร์เน็ต (Bill Payment Service) ที่เว็บไซต์

- https://epay.nc.ntplc.co.th

         
  บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร  
         
 
ธนาคารกรุงไทย
 
         
 
ธนาคารกรุงเทพ
 
         
 
ธนาคารกสิกรไทย
   
         
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
 
         
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต
   
         
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
         
 
ธนาคารยูโอบี
 
         
 
ธนาคารออมสิน
   
         
 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
   
         
 
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
   
         
 
ธนาคารซิตี้แบงก์
   
         

- https://quickpay.nteservice.com

           
  บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร  
           
 
ธนาคารกรุงไทย
 
           
 
ธนาคารกรุงเทพ
   
           
 
ธนาคารกสิกรไทย
   
           
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
 
           
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต
   
           
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   
           
 
ธนาคารยูโอบี
 
           
 
ธนาคารออมสิน
   
           
 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
   
           
 
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
     
           
 
ธนาคารซิตี้แบงก์
     
           
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
3.
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
4.
ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 11 ธนาคาร ทั่วประเทศ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความจำนงฯ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งความจำนงฯ ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารแล้ว กรุณานำหนังสือแจ้งความจำนงฯ ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก เนื่องจาก NT จะดำเนินการให้ท่านได้ เมื่อธนาคาร รับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายแล้วเท่านั้น
5.
ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต เคทีซี
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่จุดรับชำระของ NT หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด โทร.0-2665-5000 ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้หักผ่านบัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ติดต่อ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-2646-3000 หรือ หมายเลข Call Center ด้านหลังบัตรเครดิต
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย โทร.0-2888-8888
บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ NT เป็น ผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรอง สำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ) ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2273-5544 หรือ 0-2273-5555
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
6.
ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนรับชำระ (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระกำหนด) ได้แก่
ตัวแทนรับชำระ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระกำหนด
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Counter Service
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ TESCO Lotus
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Big C
ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้นปณ.สาขา ปณ.รถยนต์ และปณ.ชั่วคราว)
ตัวแทนรับฝาก โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับฝากกำหนด
ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านบริการ mPAY สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM Advance ของ AIS หรือ 1-2 Call สมัครใช้บริการโดยติดต่อ AIS ที่ Call Center 1175 หรือ NT Contact Center 1888 (ตลอด 24 ชม.) โดยนำใบแจ้งค่าใช้บริการ พร้อมเงินสดไปชำระที่จุดรับชำระ
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Shopee Pay
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
7.
ชำระทาง Mobile (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
8.
ชำระทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
9.
ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้บริการโทรคมนาคมของ NT ด้วยบาร์โค้ดบนใบแจ้งค่าใช้บริการผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
10.
ชำระค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำหรับนิติบุคคล ของธนาคารซิตี้แบงก์
ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการโทรคมนาคมของ NT ผ่านบริการ CitiConnect ของธนาคารซิตี้แบงก์ สนใจสมัครใช้เพื่อส่งข้อมูลและชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต สามารถรับแบบฟอร์มเพื่อรับ Username และ Password ได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center 1888 ตลอด 24 ชั่วโมง และ Call Center ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0 2232 3000 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลบัญชีของท่าน
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
ข้อแนะนำในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ โดยระบุที่อยู่ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000014” พร้อมการชำระเงินทุกครั้ง และสามารถชำระค่าใช้บริการได้ด้วยวิธีที่ 1 (ชำระ ณ สำนักงานบริการลูกค้า NT) หรือ วิธีที่ 4 ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร และวิธีที่ 5 ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต

กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ NT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

ตัดยอดชำระทันที (แบบ Online)
ตัดยอดชำระ 2 วันทำการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา