NT อำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการโทรคมนาคม ประเภทต่าง ๆ หลายช่องทาง ดังนี้
ตัดยอดชำระทันที (แบบ Online)
ตัดยอดชำระ 2 วันทำการ
1.
ชำระค่าใช้บริการ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT (เดิม) และ ศูนย์บริการลูกค้า TOT (เดิม)
ชำระด้วยเงินสด
ชำระด้วยเช็คขีดคร่อม "A/C Payee Only" สั่งจ่าย “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)”
โดยลงวันที่สั่งจ่ายในวันชำระเงินหรือลงวันที่สั่งจ่ายก่อนวันชำระเงินไม่เกิน 15 วัน
ชำระด้วยบัตรเครดิต ณ สำนักงานบริการลูกค้า NT ที่มีสัญลักษณ์รับบัตรเครดิต
2.
ชำระทางอินเทอร์เน็ต (Bill Payment Service) ที่เว็บไซต์

- https://epay.nc.ntplc.co.th

         
  บัตรเครดิต บัญชีธนาคาร  
         
 
ธนาคารกรุงไทย
 
         
 
ธนาคารกรุงเทพ
 
         
 
ธนาคารกสิกรไทย
   
         
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
 
         
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต
   
         
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
         
 
ธนาคารยูโอบี
 
         
 
ธนาคารออมสิน
   
         
 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
   
         
 
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
   
         
 
ธนาคารซิตี้แบงก์
   
         

- https://quickpay.nteservice.com

           
  บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัญชีธนาคาร  
           
 
ธนาคารกรุงไทย
 
           
 
ธนาคารกรุงเทพ
   
           
 
ธนาคารกสิกรไทย
   
           
 
ธนาคารไทยพาณิชย์
 
           
 
ธนาคารทหารไทยธนชาต
   
           
 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
   
           
 
ธนาคารยูโอบี
 
           
 
ธนาคารออมสิน
   
           
 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
   
           
 
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
     
           
 
ธนาคารซิตี้แบงก์
     
           
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
3.
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
4.
ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร
ผู้ใช้บริการบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 11 ธนาคาร ทั่วประเทศ ได้แก่
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารยูโอบี
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารออมสิน
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
บุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความจำนงฯ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งความจำนงฯ ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารแล้ว กรุณานำหนังสือแจ้งความจำนงฯ ไปติดต่อสาขาธนาคารที่ท่านมีบัญชีเงินฝาก เนื่องจาก NT จะดำเนินการให้ท่านได้ เมื่อธนาคาร รับรองลายมือชื่อผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายแล้วเท่านั้น
นิติบุคคล ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งความจำนงฯ และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือแจ้งความจำนงฯ พร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ NT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษี หัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ) ติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่ สำนักงานบริการลูกค้า NT และสาขาธนาคารทั่วประเทศ
5.
ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ได้แก่
บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง โทร. 1588 ตลอด 24 ชั่วโมง
บัตรเครดิต เคทีซี
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่จุดรับชำระของ NT หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด โทร.0-2665-5000 ดาวน์โหลด หนังสือยินยอมให้หักผ่านบัตรเครดิต KTC
บัตรเครดิต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ติดต่อ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-2646-3000 หรือ หมายเลข Call Center ด้านหลังบัตรเครดิต
บัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย โทร.0-2888-8888
บัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์
ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
บัตรเครดิต อเมริกัน เอ็กซ์เพรส
ชำระได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ NT เป็น ผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรอง สำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ) ติดต่อยื่นความจำนงได้ที่ แผนกบริการสมาชิกบัตร โทร. 0-2273-5544 หรือ 0-2273-5555
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
6.
ชำระด้วยเงินสดผ่านตัวแทนรับชำระ (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระกำหนด) ได้แก่
ตัวแทนรับชำระ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับชำระกำหนด
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Counter Service
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ TESCO Lotus
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Big C
ชำระ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้นปณ.สาขา ปณ.รถยนต์ และปณ.ชั่วคราว)
ตัวแทนรับฝาก โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ตัวแทนรับฝากกำหนด
ชำระผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านบริการ mPAY สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ GSM Advance ของ AIS หรือ 1-2 Call สมัครใช้บริการโดยติดต่อ AIS ที่ Call Center 1175 หรือ NT Contact Center 1888 (ตลอด 24 ชม.) โดยนำใบแจ้งค่าใช้บริการ พร้อมเงินสดไปชำระที่จุดรับชำระ
ชำระ ณ จุดรับชำระที่มีสัญลักษณ์ Shopee Pay
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
7.
ชำระทาง Mobile (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
8.
ชำระทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
9.
ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคาร (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ธนาคารกำหนด)
ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าใช้บริการโทรคมนาคมของ NT ด้วยบาร์โค้ดบนใบแจ้งค่าใช้บริการผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารที่มีเครื่องอ่านบาร์โค้ด
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทยธนชาต
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทย
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
10.
ชำระค่าบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสำหรับนิติบุคคล ของธนาคารซิตี้แบงก์
ผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการโทรคมนาคมของ NT ผ่านบริการ CitiConnect ของธนาคารซิตี้แบงก์ สนใจสมัครใช้เพื่อส่งข้อมูลและชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต สามารถรับแบบฟอร์มเพื่อรับ Username และ Password ได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center 1888 ตลอด 24 ชั่วโมง และ Call Center ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร. 0 2232 3000 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ดูแลบัญชีของท่าน
NT ได้รับข้อมูลการชำระเงินแล้ว จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ทางไปรษณีย์
ข้อแนะนำในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
แนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จำนวน 2 ฉบับ โดยระบุที่อยู่ “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107564000014” พร้อมการชำระเงินทุกครั้ง และสามารถชำระค่าใช้บริการได้ด้วยวิธีที่ 1 (ชำระ ณ สำนักงานบริการลูกค้า NT) หรือ วิธีที่ 4 ชำระโดยวิธีหักโอนบัญชีเงินฝากธนาคาร และวิธีที่ 5 ชำระโดยวิธีหักบัญชีบัตรเครดิต

กรณีนิติบุคคล ต้องทำหนังสือแต่งตั้งตัวแทนและมอบอำนาจให้ NT เป็นผู้ดำเนินการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน (เอกสารแนบพร้อมรับรองสำเนา ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พยาน 2 คน ไม่ต้องลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ)

ตัดยอดชำระทันที (แบบ Online)
ตัดยอดชำระ 2 วันทำการ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา